آموزش سوئیفت swift قسمت پنجم

شرط ها در swift

مثل همه زبانهای دیگه کلمه کلیدی if براس شروط در سوییفت استفاده میشه

مثال:

 var Orange = 1
var Apple = 5
if Orange > Apple{
  print("تعداد سیب ها از تعداد پرتقال ها بیشتر است")
}
	 کمتر
<= کمتر یا مساوی
> بیشتر
>= بیشتر یا مساوی 
== برابر
!= نابرابر

devider

ساختار if else

 if CONDITION {
  STATEMENT

  if CONDITION2 {
    STATEMENT
    STATEMENT
    ...
    STATEMENT  
  }

  STATEMENT
  ...
  STATEMENT  
}

مثال:

 var age = 23
var money = 25000

if age >= 18{
  if money >= 20000 {
    print("Getting a new car!")
  } else {
    print("Sorry, you don't have enough money.")
  }
} else{
  print("Sorry, you're not old enough.")
}

devider

 

چند شرطی : 

با استفاده از یک if می توانیم چند شرط را بررسی کنید . با استفاده از  && (AND)  یا || (OR) ، && بررسی می کند که اگر دو شرط برقرار بودند انگاه دستور داخلی if انجام بشود.

مثال:

 var age = 18
if age >= 13 && age <= 19{
  print("Teenager")
}// در این حالت بررسی می شود که اگر متغیر بزرگتر یا مساوی ۱۳ و هم کوچکتر یا مساوی ۱۹ باشد انگاه فرد یک نوجوان است.

مثال بالا معادل مثال زیر است

 var age = 18
if age >= 13 {
  if age <= 19 {
    print("Teenager")
  }  
}

خروجی نهایی هر دو مثال یکسان است

 

|| بررسی می کنید که حداقل یک شرط بر قرار باشد

 var age = 123
if age <= 0 || age >= 100{
  print("Warning age is probably incorrect!")
}

تنها یکی از شروط برقرار باشد جمله Warning age is probably incorrect! در خروجی نمایش داده می شود

devider

نقض یک شرط : 

از عملگر ! برای ایجاد تناقض در شرط استفاده میکنیم

مثال:

 var age = 18
if !(age >= 13 && age <= 19){
  print("Not a teenager!")
}

نکته:

 if condition {
  // وقتی شرط trueباشد 
} else{
  // وقتی شرط falseباشد
}
ومعادل هست با
if !condition {
  // وقتی شرط false باشد
} else{
  // وقتی شرط true باشد
}

مثال:

 let x=2
var y = 5
if y % x == 0{
print("even")
}else{
print("odd")
}

در مثال بالا ثابت x را برار ۲ قرار دادیم ، در شرط چک میکنیم اگر باقی مانده متغیر y بر ثابت x برابر صفر باشد عدد زوج در غیر این صورت عدد فرد است.

مثال:

 var a = 2
var b = 3
var c = 2

if (a == b) || (a == c) || (b == c){
  print("At least two variables have the same value")
} else {
  print("All the values are different")
}

در مثال بالا  چون در or کردن

 true || false // true

و شرط (a == c) درست است جمله At least two variables have the same value در خروجی چاپ میشود

devider

حلقه ها در swift

دستور while

 while condition {
statements
}

مثال:

 var i = 1
while i <= 10 {
  print(i)
  i = i + 1
}

حلقه repeat

تا زمانی که شرط بر قرار باشه حلقه while تکرار میشه ،تفاوت repeat با while اینه که شرط رو بعد از اجرای عبارت برسی میکنه

 repeat {
statements
} while condition

مثال:

 var i = 1
repeat {
  print(i)
  i = i + 1
} while i < 10

هر دو repeat و while وقتی که تعداد اجرای حلقه مشخص نیست بهترین گزینه اند.

برای مثال تبدیل یک عدد به باینری

الگوریتم به این شکل است که عدد را متوالیا تقسیم بر ۲ کنیم

 تا وقتی به ۰ برسیم

و از راست ب چپ باقی مانده ها را  بنویسیم تا باینری عدد مورد نظر بدست بیاد

پس تعداد مراحل انجام حلقه مشخص نیست و چون متوالیا عدد ها رو تقسیم بر ۲ می کنیم و یک کار تکراری هست از حلقه استفاده می کنیم.

مثال:

 var number = 123
var binary = 0
var digit = 1
while number > 0 {
  let reminder = number % 2

  // add the new digit to the number
  binary = digit * reminder + binary

  // move the digit to the left
  digit *= 10

  // remove the last binary digit
  number /= 2
}
خروجی binary // 1111011

حلقه for

 for value in range {
statements
}

مثال:

 // ++i is shorthand for i = i + 1
// prints 1-10
for var i = 1; i <= 10; ++i {
  print(i)
}
// prints 10-1 
for var i = 10; i > 0; --i {
  print(i)
}
for i in 1...5 {
  print("Hello World")
}

توجه کنید که ۱...۵ دنج اعداد از ۱ تا ۵ است یعنی حلقه ۵ باز تکرا می شود

گاهی اوقات لزومی نداره که از یک شتخص استفاده کنید در سوییفت زمانیکه نیازی ندارید متغیر خاصی تعریف کنید برای حلقه for میتونید از

- (underline)

استفاده کنید به شکل زیر

 for _ in 1...5{
  print("Hello World")
}

تو این جلسه با حلقه ها و if در swiftاشنا شدید امیدوارم این مطالب برای شما مفید واقع بشه .

 

 

برای درج نظر و یا طرح سوالات خود لطفا در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید

نظرات کاربران

برای این مطلب تاکنون نظری ارسال نشده است. شما اولین نفر باشید