آموزش سوئیفت swift قسمت دوم

مقدمه و معرفی : 

در این جلسه با سینتکس و ساختار سوئیفت اشنا می شوید ،طریقه تعریف متعیر مثل زبان هایی مثل javascript هست با این تفاوت که در سوئیفت نیازی نیست بعد از هر دستور از semi-colon (;) استفاده کنید.

برای چاپ مقادیر و رشته ها از println استفاده می شود ، برای چاپ مقادیر متغیرداخل یه رشته متنی از () استفاده می شود.

 var name = "Joe"
var age = 34
println("Meet (name). (name) is (age) years old")

کامنت گذاری هم در این زبان شبیه به زبان هایی مثل php هست به صورت زیر :

 single line comment
// This is a single line comment
var notaComment = 1
multiple lines comment
/* This is a comment
 that spans
 multiple lines */
var notAnotherComment = 2

 

devider

انواع داده :

 Boolean :true و false 	
var x:Bool
x = true

var y = false
x && y // false (and)
x || y // true (or)
!y // true (not)

به دو شکل طبق مثال بالا می توانید متغیر هاییی از نوع بولین تعریف کنید

Integers : انواع عدد صحیح با اندازه های مختلف در این زبان وجود دارد، مثبت و منفی

لیست زیر انواع integer را به همراه مقادری min و max نمایش می دهد

 Int.max // 9,223,372,036,854,775,807
Int.min // -9,223,372,036,854,775,808

UInt.max // 18446744073709551615
UInt.min // 0

Int8.max // 127
Int16.max // 32,767
Int32.max // 2,147,483,647
Int64.max // 9,223,372,036,854,775,807

طیف انواع عدد صحیح در سوئیفت به صورت زیر است:

 int, UInt, Int8, UInt8, Int16, UInt16, Int32, UInt32, Int64, UInt64
Floats and Doubles:
  • اعداد اعشاری float و double را بسته به دقتی که نیاز دارید میتوانید نمایش دهید.

  • Float برای نمایش اعداد 32 بیتی و double نمایش اعداد 64 بیتی استفاده می شود.

  • اعداد double حداقل 15 رقم اعشار و float تا 6 رقم عشار دقت دارد.

 let piImprecise:Float = 3.14159265358979 // 3.14159274101257
let piMorePrecise:Double = 3.14159265358979 // 3.14159265358979

 

Strings and characters:

به طور پیش فرض سوئیفت تشخیص می دهد چیزی که بین " " قرار داشته باشه یک رشته متنی یا string است. اما اگر بخواهیم کاراکتر را نمایش بدهیم داخل " " باید نوع متغیر را به عنوان کاراکتر مشخص کنید.برای اتصال رشته ها به همدیگر از + استفاده می شود.

از متود append همونطور که در مثال می بینید برای اتصال یک کاراکتر به یک رشته از این متود استفاده میشه

 var swif = "s" + "wif" // "swif"
var t:Character = "t" // "t"
swif.append(t) // "swift"

string ها و کاراکتر ها از Unicode در سوئیفت پشتیبانی می کنند.

 let pi = "u{03c0}" // π
let r:Character = "r" // r
let squared = "u{00b2}" // ²
var area = pi // π
area.append(r) // πr
area = area + squared // πr²

توجه کنید که u{03c0} یونیکد نماد π است

مثال هایی از عملگرها ساده در سوئیفت

 10+ 5 // 15

10 - 5 // 5

10 * 5 // 50

10 / 5 // 2

10 % 5 // 0

12 % 5 // 2

var x = 10

x += 5 // 15

x -= 5 // 10

x *= 5 // 50

x /= 5 // 10

x // 10

let x = 10

x > 5 // true

x < 5 // false

x >= 10 // true

x <= 10 // true

x == 10 // true

x == 9 // falselet x = 10

x > 5 && x < 20 // true

x > 20 || x <= 10 // true

!(x < 0) // true

 

devider

برای نمایش rangeدر سوئیفت به روش زیر عمل می کنیم:

 1...10 // Range of 1..<11
1..<10 // Range of 1..<10

ساختار نام گذاری در سوئیفت

  • در سوئیفت از روش camel-case برای نام گذاری استفاده می شود.

  • نام کلاس ها و ثابت های سطح بالا باید با حروف بزرگ اغاز بشوند.( ClassName)

  • نام متود ها و متغیر ها و توابع در این زبان باید با حروف کوچک اغاز بشود (methodName)

برخی از مباحث ابتدایی سوئیفت در این اموزش گفته شد و پایان این جلسه .

 

 

برای درج نظر و یا طرح سوالات خود لطفا در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید

نظرات کاربران

برای این مطلب تاکنون نظری ارسال نشده است. شما اولین نفر باشید