آموزش C++ آرایه ها

C++ نوعی از ساختار داده ای به نام آرایه را فراهم می کند که یک مجموعه ثابت از عناصری که از یک نوع هستند را ذخیره میکند. یک آرایه برای ذخیره مجموعه ای از داده ها استفاده می شود و بهتر است تصور کنید که آرایه به عنوان مجموعه‌ای از متغیرهای یک نوع است.
 به جای اعلان متغیر های جداگانه مانند number0، number1، number2 و ... number99 می توانید یک آرایه ماننداعلان کنید و به متغیر های numbers[0]، numbers[1] و ... numbers[99] دسترسی داشته باشید. یک عنصر در آرایه با یک index قابل دسترسی است. تمام آرایه ها دارای آدرس حافظه ی دنباله ای هستند. پایین ترین آدرس مربوط به اولین عنصرو بالاترین آدرس مربوط به آخرین عنصر است.

 اعلان آرایه ها

 برای اعلان یک آرایه در C++ نوع عناصر و تعداد آنها را به صورت زیر تعریف می شود.

type arrayName [ arraySize ];

این یک آرایه تک بعدی است. arraySize  باید یک عدد صحیح بزرگتر از صفر باشد و type می تواند هر نوع داده معتبر در C++ باشد. برای مثال برای اعلان یک آرایه ۱۰ عنصری به نام balance  با نوع داده double دستور زیر را استفاده می کنیم. 

double balance[10];

مقدار دهی آرایه ها

 برای مقدار دهی عناصر یک آرایه در C++  می توانید آنها را به صورت تک به تک و یا با استفاده از یک دستور مقداردهی کنید.

double balance[5] = {1000.0, 2.0, 3.4, 17.0, 50.0};

تعداد مقادیر بین {} نمی تواند بیشتر از تعداد عناصر اعلان شده بین [] در آرایه باشد. 
اگر اندازه آرایه را مشخص نکنید آرایه به اندازه مقادیر تعریف شده در آن تعیین می شود بنابر این اگر بنویسید:

double balance[] = {1000.0, 2.0, 3.4, 17.0, 50.0};

دقیقا همان آرایه مثال قبل را ایجاد می کنید.

balance[4] = 50.0;

دستور بالا  مقدار 50.0 را در عنصر شماره ۵ قرار می دهد و اندیس آن شماره ۴، یعنی آخرین عنصرخواهد بود. توجه کنید که تمام آرایه ها با اندیس صفر شروع می شوند. آرایه ای که توضیح دادیم را در زیر مشاهده می کنید.

آرایه ها در c++
دسترسی به آرایه

 یک آرایه توسط اندیس آن قابل دسترسی است و این کار با قرار دادن اندیس یک عنصر در داخل []  و نوشتن نام آن آرایه انجام میشود. 

double salary = balance[9];

دستور فوق عنصر دهم آرایه را می‌گیرد و مقدار آن را به متغیر salary اختصاص می دهد. مثال زیر هر سه مفهوم اعلان، مقداردهی و دسترسی آرایه ها را نشان می دهد.

#include <iostream>
using namespace std;
 
#include <iomanip>
using std::setw;
 
int main () {

   int n[ 10 ]; // n is an array of 10 integers
 
   // initialize elements of array n to 0          
   for ( int i = 0; i < 10; i++ ) {
      n[ i ] = i + 100; // set element at location i to i + 100
   }
   cout << "Element" << setw( 13 ) << "Value" << endl;
 
   // output each array element's value                      
   for ( int j = 0; j < 10; j++ ) {
      cout << setw( 7 )<< j << setw( 13 ) << n[ j ] << endl;
   }
 
   return 0;
}

این برنامه برای فرمت خروجی از تابع  setw() استفاده می کند. پس از کامپایل و اجرای کد بالا نتیجه زیر نمایش داده می شود 
 

Element        Value
      0          100
      1          101
      2          102
      3          103
      4          104
      5          105
      6          106
      7          107
      8          108
      9          109

جزئیات بیشتر آرایه ها درC++

آرایه ها بسیار مهم اند و باید جزئیات بیشتری از آنها را بدانید.  مفاهیم مهمی که باید هر برنامه نویس در مورد  آرایه ها بداند در زیر ارائه شده است.

ردیف توضیحات
1 آرایه چند بعدی
ساده ترین نوع آرایه چند بعدی که C++ آن را پشتیبانی می کند، آرایه دو بعدی است. 
2

ارسال آرایه ها به توابع
یک آرایه را می توانید به عنوان پارامتر به توابع بفرستید.

3

خروجی تابع از نوع آرایه
C++ این امکان را می دهد تا خروجی توابع را از نوع آرایه در نظر بگیرید.

 

4

اشاره گر به یک آرایه
می توانید یک اشاره گر به اولین عنصر آرایه را بدون آنکه اندیس آرایه را مشخص کنید ایجاد کنید.

برای درج نظر و یا طرح سوالات خود لطفا در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید

نظرات کاربران

برای این مطلب تاکنون نظری ارسال نشده است. شما اولین نفر باشید