آموزش C++ اعداد

به طور معمول هنگامی که ما با اعداد کار می کنیم، از نوع داده های اولیه ای مانند int، short، long، float و double استفاده می کنیم. انواع داده ها، مقادیر و محدوده های آنها در هنگام بحث در مورد انواع داده های C ++ توضیح داده شده است.

تعریف اعداد در C++

تاکنون در مثال های مختلفی که در آموزش های قبلی توضیح داده شد، اعداد مختلفی را تعریف کرده اید. اکنون می خواهیم مثال دیگری را توضیح دهیم که در آن انواع مختلف اعداد در C++ وجود دارد.

#include <iostream>
using namespace std;
 
int main () {
   // number definition:
   short  s;
   int    i;
   long   l;
   float  f;
   double d;
   
   // number assignments;
   s = 10;      
   i = 1000;    
   l = 1000000; 
   f = 230.47;  
   d = 30949.374;
   
   // number printing;
   cout << "short  s :" << s << endl;
   cout << "int    i :" << i << endl;
   cout << "long   l :" << l << endl;
   cout << "float  f :" << f << endl;
   cout << "double d :" << d << endl;
 
   return 0;
}

پس از کامپایل و اجرای کد بالا نتیجه زیر نمایش داده می شود:

short  s :10
int    i :1000
long   l :1000000
float  f :230.47
double d :30949.4

عملیات ریاضی در C++

علاوه بر توابع مختلفی که خودتان می توانید ایجاد کنید، C++ توابع مفیدی را برای استفاده در اختیارتان قرار می دهد. این توابع در کتابخانه های استاندارد C و C++ در دسترس هستند که به آن ها توابع پیش ساخته یا built-in گفته می شود. توابع پیش ساخته ای که می توانید در برنامه خود از آنها استفاده کنید در جدول زیر آورده شده است.
C++ دارای مجموعه ای غنی از عملیات ریاضی است که می تواند بر روی اعداد مختلف اجرا شود. جدول زیر لیستی از برخی از توابع ریاضی ساخته شده در توابع موجود در C ++ را لیست می کند.
برای استفاده از این توابع، باید فایل هدر ریاضی <cmath> را وارد کنید.

ردیف توضیحات
1 double cos(double)
این تابع زاویه از نوع double گرفته و کسینوس آن را بر می گرداند.
2 double sin(double)
این تابع زاویه از نوع double را گرفته و سینوس آن را بر می گرداند.
3 double tan(double)
این تابع زاویه از نوع double را گرفته و تانژانت آن را بر می گرداند.
4 double log(double)
این تابع عدد را گرفته و لوگاریتم آن را بر می گرداند
5 double pow(double, double)
این تابع دو عدد double را دریافت می کند و عدد اولی را به توان عدد دوم می رساند.
6 double hypot(double, double)
این تابع مقدار دو ضلع مثلث را می گیرد و مقدار وتر آن را بر می گرداند.
7 double sqrt(double)
این تابع جذر عدد را بر می گرداند.
8 int abs(int)
این تابع عدد از نوع integer را گرفته و قدر مطلق آن عدد را بر میگرداند.
9 double fabs(double)
این تابع قدر مطلق عدد از هر نوعی که باشد را بر می گرداند.
10 double floor(double)
این تابع کف اعداد اعشاری را بر می گرداند.

مثالی برای نحوه استفاده از توابع ریاضی ارائه شده است:

#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;
 
int main () {
   // number definition:
   short  s = 10;
   int    i = -1000;
   long   l = 100000;
   float  f = 230.47;
   double d = 200.374;

   // mathematical operations;
   cout << "sin(d) :" << sin(d) << endl;
   cout << "abs(i)  :" << abs(i) << endl;
   cout << "floor(d) :" << floor(d) << endl;
   cout << "sqrt(f) :" << sqrt(f) << endl;
   cout << "pow( d, 2) :" << pow(d, 2) << endl;
 
   return 0;
}

پس از کامپایل و اجرای کد بالا در نتیجه زیر نمایش داده خواهد شد
 

sign(d)     :-0.634939
abs(i)      :1000
floor(d)    :200
sqrt(f)     :15.1812
pow( d, 2 ) :40149.7

اعداد تصادفی در C++

شرایط بسیار زیادی وجود دارد که نیاز به ایجاد اعداد تصادفی داشته باشید. به طور کلی دو تابع برای ایجاد اعداد تصادفی وجود دارد که باید آنها را بشناسید. اولین تابع rand() است که اعداد تصادفی شبیه به هم تولید می کند. برای تولید اعداد تصادفی متفاوت باید از تابع srand() به همراه rand() استفاده کنید.
مثالی برای تولید چند عدد تصادفی ارائه شده است که در این مثال تابع time() برای به دست آوردن تعداد ثانیه ها در سیستم شما در نظر گرفته شده است تا بتواند تابع rand() را برای تولید اعداد تصادفی اجرا کند.

#include <iostream>
#include <ctime>
#include <cstdlib>

Using Namespace Std;
 Int Main () {
 Int I,J;
 // set the seed
 Srand( (Unsigned)Time( NULL ) );

 /* generate 10 random numbers. */
 For( I = 0; I < 10; I++ ) {
 // generate actual random number
 J = Rand();
 Cout <<" Random Number : " << J << Endl;
 }

 Return 0;
}

پس از اجرا و کامپایل کد بالا نتیجه زیر نمایان می شود

Random Number : 1748144778
Random Number : 630873888
Random Number : 2134540646
Random Number : 219404170
Random Number : 902129458
Random Number : 920445370
Random Number : 1319072661
Random Number : 257938873
Random Number : 1256201101
Random Number : 580322989

 

برای درج نظر و یا طرح سوالات خود لطفا در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید

نظرات کاربران

برای این مطلب تاکنون نظری ارسال نشده است. شما اولین نفر باشید