آموزش Scratch

1395/1/12 --- 9869

آیکن دانلوددانلود PDF قسمت اول آموزش Scratch

آیکن دانلوددانلود PDF قسمت دوم آموزش Scratch

آیکن دانلوددانلود PDF قسمت سوم آموزش Scratch

دانلود PDF قسمت چهارم آموزش Scratch (درحال برگزاری در کانال)

کانال تلگرام

کلمات کلیدی