آموزش Scratch

1395/1/12 --- 8696

آیکن دانلوددانلود PDF قسمت اول آموزش Scratch

آیکن دانلوددانلود PDF قسمت دوم آموزش Scratch

آیکن دانلوددانلود PDF قسمت سوم آموزش Scratch

دانلود PDF قسمت چهارم آموزش Scratch (درحال برگزاری در کانال)

کانال تلگرام

کلمات کلیدی